สงครามเคมี (CHEMICAL WARFARE)

หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ (Selected Topic in Organic Chemistry)

ภาคฤดูร้อน (Summer Semester 2007)

ผู้สอน (Instructor)

ผศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ (Asst. Prof. Dr. Weerachai Phutdhawong), e-mail : weerachai@mju.ac.th

Related documents

download 1 : Power point (Thai version)

download 2 : soon

ประกาศเกรดวิชา คม 352

Mean = 76.322 ออก ณ วันที่ 17 พ.ค. 2550

ดูเกรด Click ที่นี่

แสดงความคิดเห็นที่นี่

การประเมินผล (Evaluation)

สอบ และ/หรือ  งานมอบหมาย         50 %

Final Examination                        50 %  14-16 พ.ค. 2550

กำหนดสอบปลายภาค 16 พ.ค. 2550 เวลา 16.00-19.00 ห้อง 1108

งานมอบหมาย

ครั้งที่ 1. ให้นักศึกษาค้นงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (ตั้งแต่ 1 เรื่องเป็นอย่างน้อย) สรุปให้เข้าใจ เย็บส่ง รายงานวิจัยดังกล่าว ต้องเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน กล่าวคือ การใช้สารเคมีในเอกสารประกอบการสอนนี้ เพื่อทำวิจัยอย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ หรือศึกษาโทษอะไรก็แล้วแต่  ขอแนะนำเวปเพจที่จะสามารถค้น full paper ได้เลย เช่น www.sciencedirect.com เป็นต้น

ให้นักศึกษา ส่งภายในวันที่ 30 เม.ย. 2550 ที่ห้อง 1210 ที่เจ้าหน้าที่ (พี่หลิว หรือ เตือนใจ) 10 คะแนน

 

ครั้งที่ 2 ให้ค้นคว้าเพื่อทำรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาต่อไปนี้ (15 คะแนน)

2.1 สารเคมีสังเคราะห์ที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช

2.1 สารชีวภาพที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช

2.3 การตรวจสอบสารพิษ

2.4 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน

ให้นักศึกษา ส่งภายในวันที่ 14 พ.ค 2550 ที่ห้อง 1210 ที่เจ้าหน้าที่ (พี่หลิว หรือ เตือนใจ) 15 คะแนน

อย่าลืมว่า คะแนนค่อนข้างสูง ดังนั้น ต้องตั้งใจทำ และทำให้ดี

 

สอบกลางภาค ถึงวิธีการตรวจสอบแก๊สทำลายประสาท   วันที่ 3 พ.ค. 2550 ห้อง 1108 เวลา 16.00-18.00 (25 คะแนน)

 

 

Course Outline

Introduction to Chemical Warfare

Gas Warfare

Ethylbromoacetate

Cl2

Tear Gas

    - P – Chloroacetophenone

    - chlorobenzalmalononitrile

    - Phenarsazine Chloride

    - P-Bromobenzyl Cyanide 

    - o-Chlorobenzylidenemalonitrile

    - 3-Quinuclidinol

Phosgene

COCl2

mustard gas

Organophosphorus compounds,   nitrogen mustard and  organofluorine compounds   

Nitrogen Mustards

Tabun

Fluorotabun and DFP

Soman

ethyl-S-dimethylaminoethyl methylphosphonothiolate

Sulfur decafluoride

ClF3

Napalm

Treatment of organophosphorus poisoning

Detection of Nerve Gases

The  Future  of  Chemical  Warfare

snake venom

tetanus toxins

ricin

Lysergic Acid Diethylamide

HCN

herbicides

agent orange

agent white

agent blue

Yellow rain

dioxin

Nivalenol

Deoxynivalenol

T-2 toxin

T-2 toxin 

Binary Chemical Weapons

Biological weapons

etc.