รายงานการเดินทาง ดูงานบริษัท  ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม  จำกัด  (มหาชน)  CPI

 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2550 ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่  เวลา  2.00  น.  ถึงจังหวัดชุมพร  เวลา  4.30  น.

 

วันที่  2  กุมภาพันธ์  2550 เวลา  9.00  น.  ได้พบตัวแทนบริษัทซึ่งได้แนะนำเกี่ยวกับความเป็นมาของโรงงาน  และกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนของการผลิตน้ำมันปาล์ม  ซึ่งมีสาระดังนี้

                บริษัท  ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม  จำกัด  (มหาชน)  ได้จัดสรรพื้นที่ปลูกปาล์มกว่า  20,000  ไร่  ด้วยพันธุ์ปาล์มกว่า  500,000  ต้น  ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักของการผลิตน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพ  เริ่มด้วยการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์  การวิจัยและเพาะพันธุ์  การปลูก  การให้ปุ๋ย  การให้น้ำในระบบน้ำหยด  การตกแต่งและดูแลตามอายุของปาล์ม  นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้เกษตรกรท้องถิ่นเพาะปลูกสวนปาล์มในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง  ด้วยการจัดหาปุ๋ย  และต้นกล้าพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร  รวมทั้งรับซื้อผลปาล์มสดทั้งจากผู้ปลูกปาล์มรายใหญ่  และเกษตรกรรายย่อย  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถรักษาคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตได้อย่างพอเพียง

 

การสกัดน้ำมันปาล์ม

                เมื่อคัดสรรวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพแล้ว  ทั้งหมดจะถูกส่งต่อมายังกระบวนการแปรรูปเป็นน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์ม  โดยเริ่มจากการนำทลายปาล์มสดผ่านเข้าระบบนึ่งทะลายปาล์ม  เพื่อให้ง่ายต่อการแยกผลปาล์มสดออกจากทะลาย  ส่วนของผลปาล์มสดจะผ่านเข้าเครื่องย่อยและหีบน้ำมัน  เพื่อแยกน้ำมันใยปาล์มและเมล็ดในออกจากกัน  ส่วนของน้ำมันใยปาล์มจะถูกส่งไปยังเครื่องไล่ความชื้นก่อนที่จะเข้าถังเก็บน้ำมันเพื่อรอกระบวนการผลิตขั้นต่อไป

 

การกลั่นและการแยกไข

                หลังจากผ่านขั้นตอนของการสกัดแล้ว  น้ำมันปาล์มดิบจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นให้เป็นน้ำมันบริสุทธิ์  โดยมีกำลังการผลิตถึง  300  ตันต่อวัน  โดยจากนั้นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่กลั่นได้จะนำมาผ่านกรรมวิธีการแยกไขเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ส่วนข้น  หรือน้ำมันปาล์มสเตียรีน  ซึ่งสามารถนำไปใช้ทำเนยเทียมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  มากมาย  และน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์หรือส่วนใส  หรือน้ำมันโอเลอินก็จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการปรุงอาหาร  ซึ่งมีคุณค่าวิตามินอย่างครบถ้วน

 

 การบรรจุและการส่งมอบ

                น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่ได้หลังจากผ่านกรรมวิธีในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามระบบมาตรฐานแล้วจะถูกส่งเข้าถังเพื่อรอส่งมอบ  ส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้าโรงบรรจุอันทันสมัยของบริษัท  ซึ่งสะอาดและปลอดภัย  ก่อนส่งไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศในรูปแบบของขวด  PET  และแบบบรรจุปี๊บ  ภายใต้ชื่อ  “รีโอ”,  “ลีลา”  และ  “ปาริชาต”  เป็นต้น

 

วันที่  3  กุมภาพันธ์  2550 เดินทางกลับถึงเชียงใหม่เวลา  21.00  น.

 

 

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปดูงาน